Garantie

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper      garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van 2 maanden na aankoop van het product. Voor shovels en graafmachines geldt 2 jaar garantie op niet slijtbare onderdelen.
 2. In het geval van fabricage- en materiaalfouten binnen de garantietermijn vindt gratis reparatie  plaats in de werkplaats van verkoper.
 3. Verkoper is niet voorzien van een rijdende werkplaats en kan in overleg met koper de machine  lateophalen, maar is daarin niet verplicht.
 4. Van garantie uitgesloten is;
  • een gebrek veroorzaakt door slijtage;
  • een gebrek dat het gevolg is van het niet naleven van de gebruiksvoorschriften (indien
  •  inbegrepen);
  • een gebrek door verkeerd gebruik;
  • een gebrek door abnormale omgevingsomstandigheden;
  • een gebrek door val of stoot;
  • een gebrek door nalatigheid, slecht onderhoud;
  • gebruiksslijtage (lagers, keringen etc.);
  • machines die niet door een verkoper zijn gerepareerd;
  • nalatigheid in gebruik of onderhoud;
  • ongelukken;
  • ongeschikte opslag;
  • overdadige schok of schade door transport;
  • machines die zonder regelmatig oliën en vettig gebruikt worden;
  • productieverlies, verwondingen of schade aan voorwerpen en personen;
  • verzendkosten van producten die verstuurd zijn en/of terug gestuurd worden;
  • producten die niet meer in dezelfde originele staat zijn als ze waren bij levering;
  • slijtbare of door de koper gesloopte onderdelen;
  • rekeningen van een 3e partij.
 5. Een garantieaanvraag moet zo snel mogelijk en binnen de garantietermijn worden ingediend. Voor machines die ter reparatie worden ingestuurd, moet een geldige factuur worden meegestuurd. Verzendkosten worden niet vergoed. 
 6. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling  tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor  rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een  garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de  inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 7. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 8. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een, door een derde, geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.